Concediere ilegala

Intr-un dosar gestionat de Cabinetul nostru, am obtinut anularea deciziei de concediere pentru motive de nelegalitate si netemeinicie si s a constatat, de asemenea ca contractul individual de  munca incheiat, intial, ca un contract de munca pe durata determinata, este, in fapt, un contract de munca pe durata nedeterminata.

Am obtinut plata unor despagubiri egale cu salariile si celelalte drepturi cuvenite angajatului, actualizate si indexate de la data emiterii deciziei de concediere ilegale pana la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, fara sa solicitam reintegrarea.

Recunoasterea grupei a II a de munca

În mai multe cazuri gestionate de Cabinet Avocatură Valentina Marin, Casa Județeană de Pensii a fost obligata sa emita decizii de pensionare cu recunoasterea grupei a II a de munca, deși anterior refuzase să recunoască grupa a II a de muncă, obținându-se, de asemenea, și cheltuielile de judecată formate din onorariul de avocat.

Desfacerea căsătoriei prin divorț

Divorțul poate surveni în anumite cazuri prevăzute de lege, respectiv:

dacă ambii soți cad de acord să divorțeze, divorțul poate fi realizat prin intermediul instanței de judecată, fie pe cale administrativă sau notarială, legea stabilind drept unul dintre criteriile pentru determinarea competenței instanței de judecată abilitate să pronunțe divortul, ultima locuință comună a soților.  Astfel, dacă ultima locuință comună a soților a fost in Piatra Neamț sau în zonele limitrofe, atunci este important să știți că Judecătoria Piatra-Neamț este instanța competentă să pronunțe desfacerea căsătoriei.

-divorțul prin acordul soților este pronunțat de instanța de judecată indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există copii minori rezultați din căsătorie, divorțul neputând fi admis dacă unul dintre soți este pus sub interdicție.

divorțul prin acordul soților, pe cale administrativă sau notarială poate fi obținut, numai în cazul în care soții convin asupra tuturor aspectelor privitoare la divorț, procedura de urmat, în cazul acesta, fiind prevăzută de Codul Civil. Astfel cererea de divorț se depune de soți împreună, ofițerul de stare civilă sau notarul public competent acordându-le soților un termen de reflecție de 30 de zile. La expirarea termenului, soții se prezinta personal, iar ofițerul de stare civilă sau notarul public verifică dacă soții stăruie în divorț și le eliberează certificatul de divorț.

-când din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, divorțul se poate pronunța dacă instanța stabilește culpa unuia dintre soți.

-starea de sănătate a unuia dintre soți face imposibilă continuarea căsătoriei, în acest caz, desfacerea căsătoriei prin divorț, făcându-se fără a menționa culpa vreunui soț în destrămarea căsătoriei.

divorțul are anumite efecte cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre soți, la raporturile patrimoniale și cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori. Căsătoria este desfăcută din ziua când hotărârea prin care s-a pronunțat divorțul a rămas definitivă. În privința numelui de familie, în lipsa unui înțelegeri între soți sau dacă instanța de judecată nu a încuviințat ca soții să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, fiecare soț revine la numele purtat înaintea căsătoriei. Regimul matrimonial încetează între soți la data introducerii cererii de divorț.

 

 

 

 

 

Clauze abuzive – comisionul de gestiune

Clauza abuziva-comisionul de gestiune.

Deşi legea interzice profesioniştilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, practica arată că astfel de clauze există în nenumărate contracte.

O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor.

Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor Legii 193/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de profesionist.

Reţinem că, dacă un profesionist pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, şi, pe cale de consecinţă nu este o clauză abuzivă, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.

Evaluarea naturii abuzive a clauzelor nu se asociază nici cu definirea obiectului principal al contractului, nici cu calitatea de a satisface cerinţele de preţ şi de plată, pe de o parte, nici cu produsele şi serviciile oferite în schimb, pe de altă parte, în măsura în care aceste clauze sunt exprimate într-un limbaj uşor inteligibil.

În anexa care face parte integrantă din Legea 193/2000 sunt redate, cu titlu de exemplu, clauzele considerate ca fiind abuzive.

Fără a insista foarte mult pe exemplele oferite de Legea 193/2000, arătăm că, în practica instantelor, s-a constatat, de exemplu, că suntem în prezenţa unei clauze abuzive într-un contract de credit dacă într-un astfel de contract există o clauză contractuală care acordă dreptul băncii de a modifica unilateral dobânda creditului, în raport de o marjă fixă stabilită exclusiv de către bancă.

În cazul în care consumatorul/persoana prejudiciată a constatat existenţa unei clauze abuzive într-un contract încheiat cu un profesionist, acesta are posibilitatea să denunţe clauza respectivă formulând în acest sens o sesizare sau are posibilitatea de a invoca în mod individual nulitatea clauzei pe cale de acţiune (ori pe cale de excepţie), în condiţiile legii.

Comisionul de gestiune este o clauza abuziva pentru ca dismuleaza un procent substantinal de dobanda, pentru ca este calculat la valoarea initiala a creditului si pentru ca, in general, banca nu defineste, prin contractele de credit, ce servicii presteaza aceasta pentru perceperea comisionului.